محبوبه امینیان

محبوبه امینیان

کارشناسی ارشد روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

257

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس و مشاوره

1100 +

مشاوره آنلاین

207

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

دکتر مهرداد  ساسانی

دکتر مهرداد ساسانی

دکتری تخصصی مشاوره

1100 +

مشاوره آنلاین

141

4.2

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

در حال مشاوره

سهیلا ابراهیمی

سهیلا ابراهیمی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

149

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

فرحناز میرزایی

فرحناز میرزایی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

275

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سارا  سلیمانی

سارا سلیمانی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

104

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر فرزانه باغجری

دکتر فرزانه باغجری

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

467

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

حسن عمرانی

حسن عمرانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

2966

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مرتضی شامحمدی

مرتضی شامحمدی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1224

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مسعود دهقانی

مسعود دهقانی

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

1209

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

سیما سهیل الوندی

سیما سهیل الوندی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

540

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

مژگان برکوکرام

مژگان برکوکرام

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

421

4.9

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

افسانه قراگوزلو

افسانه قراگوزلو

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

513

4.8

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

فاطمه فریدونی

فاطمه فریدونی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

267

4.7

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی

دکتر محمد کیان بخت

دکتر محمد کیان بخت

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

121

4.6

امتیاز و نظر

رزرو مشاوره تلفنی