مصطفی صادقی

مصطفی صادقی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1893

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

اعظم اصولی

اعظم اصولی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1238

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر منیژه شهبازخان

دکتر منیژه شهبازخان

روانشناس و مشاوره

1100 +

مشاوره آنلاین

246

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر هایده خلیلی آذر

دکتر هایده خلیلی آذر

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

206

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر نیره جهان بخشیان

دکتر نیره جهان بخشیان

دکتری تخصصی روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

63

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جواد  صادق الحسینی

جواد صادق الحسینی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

410

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سید محمد سالاری

سید محمد سالاری

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

8

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

انیس خوش لهجه صدق

انیس خوش لهجه صدق

دکتری تخصصی روانشناسی

200 +

مشاوره آنلاین

13

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

طالبعلی  پور شریعه

طالبعلی پور شریعه

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

10

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر حجت اله  مهدی

دکتر حجت اله مهدی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

196

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

فروزان  مستعلمی

فروزان مستعلمی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

157

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

اصغر  نوری امامزاده ئی

اصغر نوری امامزاده ئی

روانشناس و مشاور

600 +

مشاوره آنلاین

45

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

118

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

زهره حاجی زاده

زهره حاجی زاده

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

8

4.9

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سیدهادی  کاظمی

سیدهادی کاظمی

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی