مریم  سرایی

مریم سرایی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

1100 +

مشاوره آنلاین

317

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مصطفی صادقی

مصطفی صادقی

پژوهشگر دوره دکتری روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

1893

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

شیرین کوماسی

شیرین کوماسی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

267

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مهری  صداقت

مهری صداقت

روانشناس و مشاور

5100 +

مشاوره آنلاین

430

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

جواد  صادق الحسینی

جواد صادق الحسینی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

410

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

دکتر سعیده  پیرحسینلو

دکتر سعیده پیرحسینلو

دکتری تخصصی روانشناسی

5100 +

مشاوره آنلاین

453

4.6

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

مریم رئیسی

مریم رئیسی

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

15

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

اصغر  نوری امامزاده ئی

اصغر نوری امامزاده ئی

روانشناس و مشاور

600 +

مشاوره آنلاین

45

4.8

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سرورالسادات سیاح

سرورالسادات سیاح

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حوریه  محمدی

حوریه محمدی

روانشناس و مشاور

1100 +

مشاوره آنلاین

118

4.7

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سیدهادی  کاظمی

سیدهادی کاظمی

روانشناس

200 +

مشاوره آنلاین

-

-

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

سیف اله  شریفی

سیف اله شریفی

کارشناس ارشد روانشناسی

200 +

مشاوره آنلاین

6

4.4

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

 دکتر نادر فتحی

دکتر نادر فتحی

دکتری تخصصی روانشناسی

200 +

مشاوره آنلاین

23

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

حسن صفری

حسن صفری

کارشناس ارشد روانشناس بالینی

200 +

مشاوره آنلاین

2

3.3

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی

محمدرضا خوانساری

محمدرضا خوانساری

روانشناس و مشاور

200 +

مشاوره آنلاین

24

4.5

امتیاز و نظر

مشاوره تلفنی